ผลการพัฒนา

ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีความเจริญแล้ว มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่จะเป็นเกษตรกร และมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตตำบล คาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้นและจะมีปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา จึงได้ริเริ่มกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิตและให้การบริการอื่นและกำหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอยรวมตลอดถึงการส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้มีคุณภาพและให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทีดี
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในแผนพัฒนาสามปี (2550-2552) และที่กำลังดำเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551-2553) ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2551 – 2555 ) ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น ทั้งในด้านความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟ้า และท่อระบายน้ำและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนในด้านการพัฒนาเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านคุณภาพชีวิตก็ตามแต่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น
จากผลการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมได้สร้างความเจริญเติบโต และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้จากการสอบถาม จากประชาชนภายในท้องถิ่น และการไม่มีข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนซึ่งแนวทางพัฒนาขึ้นต่อไปควรที่จะกำหนดสัดส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสม

สรุปแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่าง ปี พ.ศ.2553 – 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จในช่วง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2551 – 2555 จำนวน 9 ยุทธศาสตร์ 22 แนวทางการพัฒนา โดยให้ลำดับความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน แต่ในระยะต้นจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสัดส่วนมากกว่าด้านอื่น หลังจากนั้นก็จะเน้นด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้น ดังนี้

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. ก่อสร้างถนน คสล.
2. ก่อสร้างถนนลูกรัง
3. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ
4. ปรับปรุง /ซ่อมแซมถนนลูกรัง
5. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
6. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.
7. ขยายผิวจราจร
8. ก่อสร้างทางเท้า
9. ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน คสล.
10. งานบำรุงรักษาถนนและสะพาน
11. สำรวจความเหมาะทางวิศวกรรม
12. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน,รายทาง
13. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง
14. ติดตั้งป้ายนอกสถานที่, หมู่บ้าน
15. จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
16. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
17. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
18. ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
19. ขุดสระ ขุดลอกลำห้วย หนองน้ำ สาธารณะประโยชน์
20. ปรับปรุง ลำห้วย หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ ฝายน้ำล้น
21. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ 99
22. จัดซื้อภาชนะรองน้ำดื่ม (โอ่ง)
23. โครงการเจาะบาดาล
24. บำรุงรักษาแหล่งน้ำ
25. จัดหาน้ำ
26. จัดหาเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
27. ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส
28. การฌาปณกิจสงเคราะห์
29. จัดหาเครื่องห่มกันหนาว
30. สนับสนุนโครงการอาหารเสริมแก่เด็กขาดสารอาหาร
31 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
32. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
33. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน
34. ปรับปรุงต่อเติมศูนย์เด็กเล็ก
35. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
36. ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
37. สนับสนุนเครื่องเล่นประจำสนามเด็กเล่น
38. จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
39. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
40. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
41. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
42. โครงการจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
43. จัดตั้งศูนย์สุขภาพ
44. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
45. จัดตั้งชมรมแอร์โรบิค
46. ก่อสร้างสนามกีฬา
47. โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน ประชาชน และผู้พิการ
48. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
49. ก่อสร้างสวนสาธารณะ/สวนหย่อม
50. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
51. ฝึกอบรมด้านความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
52. สนับสนุนเครื่องมือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
53. สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
54. สนับสนุนเครื่องเสียง และดนตรีสากล
55. จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
56. จัดฝึกอบรม อปพร. ประจำตำบล
57. จัดพาหนะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
58. จัดหาถังรองรับขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ
59. จัดหา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การจัดเก็บขยะมูลฝอย
60. ก่อสร้างเตาเผาขยะ
61. จัดอบรมปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
62. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
63. โครงการปลูกป่าชุมชน
64. โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทาง
65. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
66. ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินรกร้างว่างเปล่า
67. ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะประโยชน์
68. การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษ
69. ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
70. จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการส่งเสริมอาชีพ
71. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบล
72. จัดหาอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อย
73. จัดตั้งตลาดกลางเพื่อจำหน่ายสินค้าในชุมชน
74. อุดหนุนเงินทุนให้กลุ่มอาชีพ
75. ก่อสร้างร้านค้าชุมชน
76. ส่งเสริมสินค้า OTOP
77. ส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร
78. สนับสนุน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
79. จัดกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ เช่น งานลอยกระทง , งานสงกรานต์,งานแห่เทียนเข้าพรรษา
80. ส่งเสริม สนับสนุน งานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัด
81. ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
82. ถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดต่างๆในตำบล
83. จัดให้มีสถานที่บริการประชาชนอย่างเพียงพอ
84. โครงการลดขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
85. รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
86. โครงการศูนย์รวมในการบริการ ข้อมูลข่าวสาร
87. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงาน/ห้องประชุม
88. ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
89. ก่อสร้างลานจอดรถ
90. ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.
91. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
92. ค่าตอบแทน
93. ค่าใช้สอย
94. เงินอุดหนุนส่วนราชการและเอกชน
95. งบกลาง
96. อุดหนุนตำรวจชุมชน
97. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
98. ค่าจ้างลูกชั่วคราว พนักงานจ้าง
99. ก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.
100. ค่าสาธารณูปโภค
101. ฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช 2 ค.
102. การเปรียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
103. มอบอำนาจให้ อปท. เป็นนายตรวจ ชั่ง ตวง วัด ตาม พ.ร.บ. มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 รวมทั้งอำนาจในการให้คำรับรอง เครื่องชั่ง ตวง วัด ชั้นหลัง
104. เปรียบเทียบคดีอาญาในความผิดตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอื่น
105. อนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ มอบอำนาจการรับเรื่องราวการขออนุญาติตั้งสถานบริการและตรวจสอบกลั่นกรองในเบื้องต้น
106. การอนุญาตให้เล่นการพนัน
107. มอบอำนาจการรับเรื่องราวการอนุญาต และอนุญาตให้เล่นการพนัน
108. การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)
109. การรับแจ้งการประกอบกิจการและตรวจตรา
110. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร)
111. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอยดีเซลเสริมทางขนาดเล็ก)
112. การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา
113. การออกใบสั่งและเปรียบเทียบปรับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. 2522 เฉพาะความผิดการจอดรถในที่ห้ามจอดหรือกรีดขวางการจราจร
114. อำนาจเปรียบเทียบปรับในความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ มีโทษปรับสถานเดียว ได้แก่
- พ.ร.บ. รักษาคลอง รศ. 121
- พ.ร.บ. คันและคูน้ำ รศ. 250
- พ.ร.บ. ควบคุมสุสานและฌาปณสถาน พ.ศ. 2481
- พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482
- พ.ร.บ. ควบคุมขอทาน
- พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
- พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
- พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- พ.ร.บ. ควบคุมและจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
- พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
115. การอนุญาตให้ขายสุราและยาสูบ
116. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
117. การอนุญาตให้ตั้งโรงงานขนาดเล็กใน อปท. ที่ไม่มีผลกระทบกับ อปท. อื่นรวมทั้งการควบคุมดูแล ตรวจตราการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
118. ส่งเสริม สนับสนุน เวทีประชาคม
119. อบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ แก่ประชาชน
120. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
121. โครงการจัดทำแผนพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
122. จัดให้มีการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ทัศนะศึกษาให้แก่ บุคลากรของท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
123. โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
124. อบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
125. โครงการก่อสร้างห้องสมุดประจำตำบล
126. โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
127. โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อประชาชน
128. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน