กองช่าง

(นายปรีชา    หาระสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง(นายรุจน์  บุญเสียน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน(นายปรมินทร์  สิริโสภณวัฒนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายพงพัฒน์  ดีไว)
ผู้ช่วยช่างโยธา


(นายศักดิ์สิทธิ์  จันทะโสม)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า