กองการศึกษา

 (นายวิชิต  บุญเนาว์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


(นางไปรยา  กรวยสวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


(นางดาววี  ทวีพัฒน์)
ครู คศ.1


(นางจำเนียร  ผลจันทร์)
ครูผู้ช่วย


(นางสาวลภัสลดา  เหล่าสาร)
ครูผู้ดูแลเด็ก(นางสาวสุภาพร  ผิวพรรณ)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(นายสรวิศ  โคตรหา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


(นางหวานใจ  เหลาผา)
ครูผู้ดูแลเด็ก


(นางจันทร์ธิดา  ปดิ่งอินทร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก