ข้อมูล อบต.

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

1. ขนาดและที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านนาไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,250 ไร่ ห่างจากอำเภอตระการพืชผลเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน เป็น 1 ใน 23 ตำบล ในเขต อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

 


2. อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ เทศบาลตำบลพระเหลา, อบต.จานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า ดังนี้
ทิศเหนือ - องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า,หนองเต่า อำเภอตระการพืชผล
ทิศตะวันออก - องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล 
ทิศตะวันตก - เทศบาลตำบลพระเหลา, อบต.จานลาน อำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ
ทิศใต้ - องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง,จานลาน

3. ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช (Korat basin)โดยสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงสลับต่ำมีลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบสลับลูกคลื่นมีลำห้วยขนาดกลางไหลผ่าน

4. สภาพภูมิอากาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ Tropical Savanha : “Aw” ตามระบบจำแนกประเภท ภูมิอากาศของ Koppen คือมีช่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(มรสุมฤดูหนาวและฤดูแล้ง) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มรสุมฤดูร้อนและฤดูฝน)
ลักษณะภูมิอากาศที่เด่นเฉพาะคือ เนื่องจากอยู่ใกล้ทางผ่านของพายุหมุนดีเปรสชั่น จึงทำให้มีฝนตกชุกซึ่งมีฝนตกมากกว่า 1,400-1,800 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังมีพายุฝนฟ้าคะนองที่มีอัตราความเร็วสูงสุดเคยวัดได้ขนาด 67 - 80 นอต ซึ่งเร็วมากกว่าพายุใต้ฝุ่นที่เคยวัดได้ในจังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะฤดูกาลโดยปกติตามมาตรฐานภูมิศาสตร์สากลจะมีเพียงฤดูเดียว คือฤดูร้อนทั้งร้อนชื้นและร้อนแห้งแล้ง แต่ถ้าจำแนกตามภูมิศาสตร์ของภูมิภาค สามารถแบ่งได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูฝน
เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมและมักปรากฏเสมอว่าฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม แต่ระยะทิ้งช่วงจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี ซึ่งในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านหรือเข้าใกล้ ทำให้มีฝนตกชุกและบางปีอาจเกิดภาวะน้ำท่วม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,581 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์โดยอุณหภูมิจะลดลงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปและจะหนาวมากในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ในฤดูนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและแห้งเข้ามาปกคลุม อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในฤดูหนาว ประมาณ 19 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นตามลำดับ และอาจมีฝนตกบ้างเป็นบางวันแต่ปริมาณไม่มากนักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูนี้มักจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในฤดูร้อน ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และสูงที่สุดที่เคยวัดได้ 41.3 องศาเซลเซียส

5. เขตปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม มีจำนวนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน 

6. ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม มีประชากรทั้งสิ้น 6,023 คน แยกเป็นชาย 2,962 คน แยกเป็น หญิง 3,061 คน จำนวนหลังคาเรือน 1,336 หลังคาเรือน