ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม ให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังน
1) ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
2) พัฒนาระบบจราจร
3) ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟส่องสว่างในทางสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1) พื้นที่ผิวถนนที่ก่อสร้าง
2) จำนวนถนนพร้อมท่อระบายน้ำที่ก่อสร้าง
3) จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง
4) พื้นผิวจราจรที่ขยาย
5) ความยาวของท่อน้ำที่ก่อสร้าง
6) จำนวนสะพานที่ก่อสร้าง
7) จำนวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม
8) จำนวนสัญญาณไฟจราจรที่ติดตั้ง
9) จำนวนเครื่องหมายบังคับการจราจรที่ได้รับการปรับปรุง
10) ระยะทางที่ขยายเขตไฟฟ้า
11) จำนวนจุดที่ติดตั้งไฟส่องสว่าง
12) จำนวนจุดที่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการตลาด การซื้อ-ขายสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และสามารถลดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับ และแก้ไขปัญหาพ่อค้าคนกลาง การเอารัดเอาเปรียบในการ ซื้อ – ขายสินค้า
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2) ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3) สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
4) สร้างตลาดร้านค้าชุมชน
ตัวชี้วัด
1) จำนวนรุ่นที่ฝึกอบรม
2) จำนวนครัวเรือนที่มีอาชีพเสริม
3) จำนวนตลาดกลางที่จัดตั้ง
4) จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
5) จำนวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม
6) จำนวนประชาชนที่รวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพ
7) จำนวนผู้ประกอบการที่มาประกอบการในพื้นที่อย่างมีระบบ
8) จำนวนตลาดที่จัดสร้าง
9) จำนวนร้านค้าชุมชนที่ก่อสร้าง
10) จำนวนตลาดกลางที่จัดหา

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มแหล่งรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยให้แก่ประชาชน
2) จัดฝึกอบรม , หาทุนการศึกษา
3) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ตัวชี้วัด
1) จำนวนห้องสมุดที่ก่อสร้าง
2) จำนวนห้องสมุดประจำหมู่บ้าน
3) ระยะทางเสียงตามสาย
4) จำนวนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
5) จำนวนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจนด้อยโอกาส
6) จำนวนศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนที่จัดสร้าง
7) จำนวนหมู่บ้านที่มีอินเตอร์เน็ทประจำหมู่บ้าน
8) จำนวนรุ่นที่จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
9) จำนวนหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
10) จำนวนโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
11) จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
12) จำนวนเด็กที่ได้รับอาหารเสริมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและชั้นประถม
13) จำนวนเด็กที่ได้รับอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและชั้นประถม
14) จำนวนเด็กที่ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์การศึกษาสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
15) จำนวนสนามเด็กเล่นที่จัดสร้างประจำศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
16) จำนวนโครงการขอรับการสนับสนุน

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำ เพื่อการบริโภค อุปโภค และแก้ไขการขาดแคลนน้ำในการเกษตร เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
1) จัดหาแหล่งน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
2) การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่า
ตัวชี้วัด
1) จำนวนระบบประปาชนบทที่จัดสร้าง
2) จำนวนบ่อบาดาลที่ขุดเจาะ
3) จำนวนคลองหนองน้ำที่ขุดลอก
4) จำนวนสระน้ำขนาดเล็กที่ขุด
5) จำนวนฝาย คสล.
6) จำนวนคันดินที่สร้าง
7) จำนวนรถบรรทุกน้ำ
8) จำนวนโอ่งกักเก็บน้ำ
9) จำนวนถังที่สร้าง
10) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ
11) จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
12) จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการ 
13) จำนวนประชาชนที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
14) จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์
15) จำนวนประชาชนที่เข้ารับการบริการทางการแพทย์แผนไทย
16) ส่งเสริมการปลูกป่า
17) จัดทำสวนสาธารณะ
18) รักษาป่าชุมชนและที่สาธารณะประโยชน์
19) โครงการจัดทำผังเมืองรวม

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
เป้าหมาย เพื่อสนับสนุน และเพิ่มโอกาส สิทธิ การเข้าถึงการบริการของรัฐ ให้แก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
แนวทางการพัฒนา เพิ่มโอกาส สิทธิ การเข้าถึงบริการของรัฐ ให้แก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ตัวชี้วัด
1) จำนวนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
2) จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
3) จำนวนคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
4) จำนวนสถานสงเคราะห์
5) จำนวนผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
6) จำนวนกลุ่มเยาวชนที่จัดตั้ง

6) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสาน วัฒนธรรม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น และปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
1) สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของประชาชน
ตัวชี้วัด
1) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึก
2) จำนวนครั้งที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในวัฒนธรรม
3) จำนวนครั้งที่จัดเทียนเข้าพรรษาให้แก่วัดต่าง ๆ ในตำบล
4) จำนวนครั้งที่จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ)

7) ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบล เพื่อลดปัญหายาเสพติด ให้ประชาชนได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
แนวทางการพัฒนา สร้างสนามกีฬา,จัดหาอุปกรณ์กีฬาและจัดฝึกอบรมด้านกีฬา
ตัวชี้วัด
1) จำนวนสนามกีฬาระดับ
2) จำนวนสนามกีฬาในหมู่บ้านและชุมชน
3) จำนวนศูนย์กีฬาตำบลหมู่บ้าน โรงเรียน ที่ได้รับอุปกรณ์กีฬา 
4) จำนวนรุ่นที่ฝึกอบรม
5) จำนวนครั้งที่จัดส่งนักกีฬาในตำบลในแข่งขันในเกมต่าง ๆ
6) จำนวนครั้งที่จัดแข่งขัน

8) ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกร
เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ให้ผลิตผลทางการเกษตรสูงขึ้นลดปัญหาต้นทุนสูง ผลผลิตตกต่ำ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
แนวทางการพัฒนา สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
ตัวชี้วัด
1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้ง
2) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3) จำนวนโครงการที่จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านเกษตร
4) จำนวนครั้งที่จัดทัศนศึกษา ดูงานด้านการเกษตร

9) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การบริการประชาชน
เป้าหมาย เพื่อการจัดการการบริการประชาชนที่ดี เพื่อความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าถึงการบริการของรัฐ
แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการการบริการประชาชน
ตัวชี้วัด
1) จำนวนบุคลากรที่จัดบรรจุ 
2) จำนวนเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน แก่ข้าราชการพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มเป็นร้อยละ
3) จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
4) จำนวนครั้งที่จัดหาวัสดุ, อุปกรณ์ประจำสำนักงาน
5) จำนวนอาคารสำนักงานที่ปรับปรุง 
6) จำนวนภูมิทัศน์ในบริเวณสำนักงานที่ปรับปรุง
7) จำนวนครั้งที่ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
8) จำนวนอาคารเก็บวัสดุ
9) จำนวนครั้งที่จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประจำห้องประชุมสภาท้องถิ่น
10) จำนวนงานหรือโครงการที่ประชาชนและองค์กรภาคประชาขนเข้ามามีส่วนร่วม
11) จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมเข้าประชาคมและข้อเสนอแนะ
12) จำนวนรุ่นอาสาสมัครที่เข้าร่วม
13) จำนวนชุมชนเข้มแข็ง