วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลนาสะไมเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและพักอาศัยอยู่หนาแน่นอย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี รวมถึงมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

“ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผลผลิตข้าวปลอดสารพิษ ผู้ด้อยโอกาสมีสวัสดิการ ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมดี ”

พันธกิจ (MISSION)
1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ
2) รักษาความสะอาดของ ถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9) ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่น
10) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
11) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
12) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
13) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
14) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
15) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
16) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
17) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
18) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
19) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
20) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
21) การท่องเที่ยว
22) การผังเมือง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาที่ยังยืน (sustainable development) หมายถึง การพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน แต่ต้องไม่ไปทำลายความสามารถของคนรุ่นหลังที่จะสนองต่อความต้องการของคนรุ่นเขา (development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs)
กล่าวคือเป็นการพัฒนาในปัจจุบันที่มีประโยชน์ต่อทั้งคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลัง เนื่องจากทำให้เกิดการพัฒนาไปตลอดอย่างสม่ำเสมอและไม่กินทุนหรือผลักภาระไปยังลูกหลาน

การพัฒนายั่งยืนมีมุมมอง 3 ด้าน

เป้าหมายทางเศรษฐกิจ คือ ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ (economic viability)
เป้าหมายทางสังคม คือ ความเป็นธรรมทางสังคม (social equity)
เป้าหมายทางภาวะนิเวศ คือ การปกคลุมไปด้วยภาวะนิเวศหรือสภาพแวดล้อมที่ดี (environmental strewardship)
1) ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจการเพิ่มมาตรฐานการครองชีพ มีมาตรฐานการครองชีพที่เข้มแข็งมีความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนกระทั่งอยู่ได้แม้มีการแข่งขันระดับท้องถิ่นหรือระดับโลก
2) ความเป็นธรรมทางสังคม การกระตุ้นให้คนได้พัฒนา เป็นประโยชน์ต่อสังคม การให้การศึกษา การฝึกอบรม
เพื่อเตรียมตัวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
3) การปกคลุมไปด้วยภาวะนิเวศหรือสภาพแวดล้อมที่ดี การกระทำในปัจจุบันหรือในอนาคตจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรเสื่อมเสีย การใช้ประโยชน์ในการผลิตหรือการดึงดูดความสนใจได้น้อยลง